Hvor mange uker ferie foreldrepermisjon?

Hvor mange uker ferie foreldrepermisjon? Foreldrepermisjonen regnes i utgangspunktet som en sammenhengende periode, men kan stanses underveis, blant annet i forbindelse med lovbestemt ferie. Den lovbestemte ferien er på 4 uker og 1 dag.

Foreldrepermisjonen regnes i utgangspunktet som en sammenhengende periode, men kan stanses underveis, blant annet i forbindelse med lovbestemt ferie. Den lovbestemte ferien er på 4 uker og 1 dag.

Hvordan få mest ut av foreldrepermisjon?

I de fleste tilfellene vil det lønne seg å ta ut 100 prosent i 49 uker, og heller ta ulønnet permisjon i 10 uker, for å 59 uker. Tallene vil endre seg med andre inntektskombinasjoner og kvotefordelinger. Det er også mulig at det lønner seg å ta ut 80 prosent. Dette kan skje når far tjener lite.

Kan sjefen nekte meg ferie?

Som arbeidsgiver må du diskutere plasseringen av ferie med den enkelte, eller med tillitsvalgte. Det er arbeidsgiver som har styringsrett på ferieavviklingen, men både lov og avtaler setter grenser for styringsretten. Det er arbeidsgiver som fastsetter tidspunktet for ferien innenfor de rammene loven setter.

Hvor mange uker ferie foreldrepermisjon? – Related Questions

Kan ansatte kreve lønn for ferie som ikke er tatt ut?

Det er normalt ikke tillatt å utbetale lønn i stedet for å gi lovbestemt ferie. Unntaket er utbetaling av feriedager til gode når en ansatt slutter.

Kan jeg ta ferie når jeg vil?

Som arbeidstaker har du plikt til å ta ferie. Din arbeidsgiver har ansvar for at du faktisk avvikler ferien. Det ligger med andre ord innenfor din arbeidsgivers styringsrett å pålegge deg å avvikle ferie. Unntaket er når du ikke har opparbeidet deg feriepenger fra året før.

Når må arbeidsgiver godkjenne ferie?

Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette. Arbeidstaker over 60 år skal gi arbeidsgiver minst 2 ukers varsel før avvikling av ekstraferie.

Kan arbeidstaker nekte ferie?

En arbeidstaker kan motsette seg å avvikle ferie i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet i ferien. Dette gjelder likevel ikke hvis bedriften helt eller delvis innstiller driften i ferien, se ferieloven § 5 (5). Arbeidstaker må selv gi beskjed dersom vedkommende ikke ønsker full ferie.

Kan sjefen bestemme når jeg skal ha ferie?

Ferieloven gir arbeidsgiver en lovfestet plikt til å drøfte når arbeidstaker skal ha ferie med vedkommende «i god tid» før ferien skal avvikles, jf. § 6 (1). Dersom arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige om tidspunkt for ferien kan imidlertid arbeidsgiver bestemme når arbeidstakeren skal ha ferie.

Kan man bli beordret på jobb i ferien?

Tidspunktet for arbeidstakers ferieuttak baserer seg som regel på avtale. Avtalen er bindende, og kan ikke endres med mindre partene er enige om det. Hovedregelen er derfor at arbeidsgiver ikke kan beordre medarbeideren til å jobbe når han skal ha ferie.

Har man krav på 3 uker sammenhengende ferie?

Du har rett til tre ukers sammenhengende ferie

I ferieloven er tidsrommet for hovedferien fast satt til mellom 1. juni og 30. september. Du har krav på å ta ut hovedferien din i tre sammenhengende uker innenfor dette tidsrommet.

Hvem har rett på 5 uker ferie?

De aller fleste har imidlertid 5 ukers ferie, dvs. 30 virkedager. Dette gjelder deg som er ansatt i offentlig sektor, og vanlig i privat sektor også. Den ekstra ferien er bestemt i tariffavtalen, eller ligger i arbeidsavtalen for de som ikke har tariffavtale på sin arbeidsplass.

Når skal ferielister være klare?

Ferieloven fastsetter at arbeidsgiver «i god tid før ferien» skal drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte. Det er ikke angitt noen bestemt dato eller tidsfrist for når drøftingene senest må være påbegynt eller avsluttet.

Har man krav på 4 uker sammenhengende ferie?

Du har rett til tre ukers sammenhengende ferie

I ferieloven er tidsrommet for hovedferien fast satt til mellom 1. juni og 30. september. Du har krav på å ta ut hovedferien din i tre sammenhengende uker innenfor dette tidsrommet.

Hvor lenge før må man si ifra om ferie?

Arbeidstaker har krav på å få underretning om ferien så tidlig som mulig og senest to måneder før ferien tas, med mindre særlige grunner er til hinder for det, se ferieloven § 6 (2).

Når har man krav på 6 ukers ferie?

Det betyr at de arbeidstakerne som er omfattet av en utvidet rett til ferie etter tariffavtaler og fyller 60 år i ferieåret har rett til totalt 36 virkedagers ferie hvert år. Det vil si totalt 6 ukers årlig ferie.

Hva skjer med ubrukt ferie når man slutter?

Uansett årsak til at en ansatt slutter, om vedkommende sier opp selv, blir oppsagt, går av med pensjon, går over til uføretrygd eller annet, skal alle opptjente feriepenger som hovedregel utbetales når arbeidsforholdet opphører.

Kan man kreve å ta ut ferie i oppsigelsestiden?

Oppsigelse fra arbeidsgiver

Der arbeidstakers oppsigelsestid er kortere enn 3 måneder, kan ikke arbeidsgiver pålegge ferieavvikling i oppsigelsestiden. Dersom ferie allerede er fastsatt til et tidspunkt som faller innenfor oppsigelsestiden, kan arbeidstaker motsette seg at denne ferien avvikles.

Leave a Comment