Hvilke dager er røde dager 2022?

Hvilke dager er røde dager 2022?
Her finner du en oversikt over alle helligdager i 2022.

Lørdag 1. januar: 1. Nyttårsdag.
Torsdag 14. april: Skjærtorsdag.
Fredag 15. april: Langfredag.
Søndag 17. april: 1.
Mandag 18. april: 2.
Søndag 1. mai: Arbeidernes dag – offentlig høytidsdag.
Tirsdag 17. mai: Grunnlovsdagen.
Torsdag 26. mai: Kristi Himmelfartsdag.

Her finner du en oversikt over alle helligdager i 2022.
 • Lørdag 1. januar: 1. Nyttårsdag.
 • Torsdag 14. april: Skjærtorsdag.
 • Fredag 15. april: Langfredag.
 • Søndag 17. april: 1.
 • Mandag 18. april: 2.
 • Søndag 1. mai: Arbeidernes dag – offentlig høytidsdag.
 • Tirsdag 17. mai: Grunnlovsdagen.
 • Torsdag 26. mai: Kristi Himmelfartsdag.

Hvilke røde dager er betalt?

Rett til lønn for røde dager
 • nyttårsdag.
 • Skjærtorsdag.
 • Langfredag.
 • påskedag.
 • Kristi Himmelfartsdag.
 • pinsedag.
 • mai.
 • mai.

Har man krav på 100 på røde dager?

Ansatte som arbeider på en helligdag, vil ha rett til betaling og overtidsbetaling på samme måte som arbeid på en søndag. I bedrifter med tariffavtale, er det vanlig at tariffavtalen gir rett til et tillegg for arbeid på helligdager. Mange tariffavtaler har et helligdagstillegg på 100 %.

Hvilke dager er røde dager 2022? – Related Questions

Er det lov å jobbe 6 dager på rad?

Daglig og ukentlig arbeidsfri

Arbeidstakere har krav på minst: 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer. 35 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 7 dager.

Er det dobbelt betalt på røde dager?

Utgangspunktet er at arbeidstaker skal ha samme lønn på helligdager som på en vanlig arbeidsdag. Arbeidsgiver er pålagt å betale helligdagstillegg etter tariffavtale eller individuell avtale.

Når har man krav på 100 stilling?

Rett til økt stillingsprosent ved merarbeid

Det rettslige utgangspunktet er at deltidsansatte som de siste 12 månedene jevnlig har jobbet mer enn avtalt, har rett på en tilsvarende stillingsprosent, jf. arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-4a.

Hvor mye ekstra får man på røde dager?

Høytider utløser fri eller høyere lønn

Tariffavtalen regulerer også når den ansatte skal ha helgetillegg. Der de jobber inn i det som kalles røde dager får de tariffmessig utbetalt et helgetillegg på 133 prosent.

Hvor mange røde dager kan man jobbe på rad?

Arbeidsmiljøloven er tydelig på at man skal ha fri minst annenhver søndag eller helligdag. Med mindre man, som beskrevet i avsnittet ovenfor, har en avtale om å gjennomsnittsberegne røde dager i løpet av et halvt år. Da kan man jobbe tre røde dager etter hverandre.

Hvordan regne ut røde dager?

Jobber du ordinær vakt på en helligdag, eller påskefaten, har du krav på 133,3 prosent i tillegg. Noen tariffavtaler kan ha andre bestemmelser om dette. Har du en ordinær timelønn på 205 kroner timen, vil du på en rød dag få utbetalt 477 kroner i timelønn.

Kan man jobbe 2 helger på rad?

Arbeidstaker skal ha fri annenhver søndag, se arbeidsmiljøloven § 10-8 (4). Det kan gjøres en skriftlig avtale om å arbeide inntil tre søndager på rad, men arbeidstaker skal i gjennomsnitt i løpet av 26 uker ha fri annenhver søndag.

Når har man fri i jula?

Julaften arbeidsfri etter 15

Julaften er særskilt nevnt i arbeidsmiljølovens paragraf 10-10. Der står det presisert at det skal være arbeidsfri på jul-, påske- og pinseaften fra klokka 15. – Det innebærer at hvis noen skal jobbe etter klokka 15 på julaften, så må vilkårene for søndagsarbeid være oppfylt.

Er 1 juledag en rød dag?

Julaften blir rød først klokka 15:00 og regnes som en del av helligdagsdøgnet til påfølgende dag, altså 1. juledag.

Kan man tvinge ansatte på jobb?

Hvis du skal kunne nekte å komme på jobb må du enten ha sosiale eller helsemessige grunner å vise til. Det kan for eksempel være at du har ansvar for barnepass, må delta på et familiearrangement eller være syk.

Hvis man er syk på røde dager?

Hvis du er syk på en rød dag

Hvis du jobber turnus og er satt til å jobbe på en rød dag, har du rett til full lønn. Det inkluderer tillegget på 133,3 prosent av ordinær timelønn. Dette ifølge tariffavtalen med KS. Dette er hjemlet i Hovedtariffavtalen Kapittel 1, § 8 Lønn under sykdom punkt 8.1.2 Full lønn.

Har man fri 2 nyttårsdag?

Hellig- og høytidsdager som kommer på ulike tidspunkter fra år til år og/eller som noen år faller på hverdager og andre ganger på søndag, kalles bevegelige helligdager. I Norge er disse dagene bevegelige helligdager: 1. nyttårsdag, 1. og 2.

Har man krav på lønn julaften?

julaften og nyttårsaften slutter ordinær arbeidstid kl. 13.15. Når arbeidet slutter kl. 13.15, regnes dette som hel dag og skal betales med ordinær lønn.

Er det lov å ta ferie på røde dager?

Søndag, andre lovbestemte helligdager og offentlige høytidsdager regnes ikke som virkedag i ferieloven. Det betyr at de ikke skal regnes med i arbeidstakers ferie. Det gjelder også når slike dager inngår som arbeidsdager i skift- eller turnusordninger.

Hvor mye ekstra tjener man på søndager?

Er det tillegg på søndager? Det er ingen lovregulert rett til tillegg for arbeid på søndager eller helligdager. Overtidsarbeid godtgjøres etter de vanlige regler om overtid i arbeidsmiljøloven § 10-6. Lønn betales i henhold til avtale.

Har man krav på 5 min pause i timen?

Hovedreglene om pauser står i arbeidsmiljøloven § 10-9. Arbeidstaker skal ha minst én pause hvis arbeidstiden er mer enn fem og en halv time. Hvis arbeidstiden er minst åtte timer, skal pausen eller pausene være til sammen minst en halv time.

Leave a Comment