Hva skal skrives i kursiv?

Hva skal skrives i kursiv? Uthevelse med kursiv skrift brukes når ett eller flere ord skal ha betoning eller ettertrykk. Det er også vanlig å kursivere sitater, navn, fremmedord samt diktstrofer i en prosatekst. «Kursivere» er langt på vei blitt synonymt med å utheve. Andre måter å utheve på, er å bruke halvfet skrift.

Uthevelse med kursiv skrift brukes når ett eller flere ord skal ha betoning eller ettertrykk. Det er også vanlig å kursivere sitater, navn, fremmedord samt diktstrofer i en prosatekst. «Kursivere» er langt på vei blitt synonymt med å utheve. Andre måter å utheve på, er å bruke halvfet skrift.

Hva vil det si å stå i kursiv?

Kursiv skrift brukes oftest for å understreke viktige ord eller poeng, eller av andre grunner atskille en del av en tekst fra de øvrige delene. Hvis man i et helt avsnitt som står i kursiv nevner et ord som i vanlig tekst skulle stått i kursiv, skal ordet skrives som normal skrift.

Skal man ha sitat i kursiv?

Sitater skal ikke stå i kursiv. Ikke oversett sitater. Var svært nøye når dere skriver av sitatene. Eventuelle skrivefeil skal markeres med [sic].

Hva skal skrives i kursiv? – Related Questions

Hvordan sitere noe noen har sagt?

Et sitat er en ordrett gjengivelse av noe en annen har skrevet eller sagt. Er sitatet på opp til tre linjer, skal det stå i anførselstegn. Er det lengre, skal det stå som eget avsnitt og med innrykk. Ved både kort og langt sitat skal referanse gis.

Hva er APA 7?

APA står for American Psychological Association, og er en referansestil som er vanlig innenfor blant annet psykologi, økonomi, pedagogikk, helsefag og realfag.

Hvordan legge til sitat?

Sitatet settes i anførselstegn og etterfølges av parentes. I parentesen oppgir du opplysninger om forfatter og årstall og sidetall. Dersom du siterer en nettside eller annet materiale som ikke har sidetall, oppgir du avsnittsnummer, tidsanmerkning eller lignende som gjør det lettere for leseren å finne igjen sitatet.

Hvordan sitere i en tekst?

I teksten plasserer du referansene dine i parenteser, med etternavn på forfatteren(e), årstall og eventuelt sidetall, slik: (Fangen 2010: 72). Forfatteren er her Fangen, årstallet 2010 er det årstallet denne utgaven av boka ble gitt ut, og sidetallet referansen viser til er 72.

Hvordan referere til sitat fra tekst?

Direkte sitat

Sitatet skal tydelig skilles fra den løpende teksten som du setter sitatet inn i, slik at leseren ser hvor sitatet begynner og slutter. Korte sitater kan markeres ved anførselstegn. Lengre sitater kan skilles ut fra den øvrige teksten med blanklinje i for- og etterkant og/eller ved innrykk.

Hvordan sitere i løpende tekst?

Referanse i løpende tekst får følgende form:
 1. Én forfatter: (Forfatter, år, sidetall)
 2. To forfattere: (Forfatter, år, sidetall)
 3. Tre forfattere: (Forfatter, år, sidetall)
 4. Fire eller flere forfattere: (Første forfatter et al., år, sidetall)

Hva er forskjellen på APA 6 og 7?

APA 7 skal brukast for alle nye oppgåver, og for til dømes masteroppgåver som skal leverast på slutten av haustsemesteret 2020. APA 6 skal brukast av studentar som jobbar med utsett bachelor- og andre oppgåver haustsemesteret 2020.

Kan man skrive et al i teksten?

Henvisning til verk med 3 til 20 forfattere

I teksten henviser man til verket med navnet til førsteforfatteren og et al. (forkortelsen stammer fra latin og betyr «og andre»). I referanselista skal navnet til alle forfatterne være med (inntil 20 forfattere). Allen et al.

Hvordan henvise til Nou?

NOU
 1. Trykt:
 2. Format: NOU år: nummer. (År for publisering). Tittel i kursiv. Utgiver.
 3. Fra internett:
 4. Format: NOU år: nummer. ( År for publisering). Tittel i kursiv. Utgiver. https://URL.

Hvordan henvise til nettsider i teksten?

Nettside
 1. I TEKSTEN:
 2. I LITTERATURLISTA: Merk deg at tittelen på nettsider ikkje skal skrivast i kursiv. Nettside med personleg forfattar: Ellingsen, B. (
 3. I ENDNOTE: Vel «Web page». Fyll ut felt for Author, Year, Title, Last update date (fyllast inn dersom publiseringssdato er oppgitt i tillegg til publiseringsår), evt.

Hva er narrativ henvisning?

Henvisning i parentes: Forfatternavn og årstall står i parentes. Narrativ parentes: Forfatternavn inngår i teksten som en del av setningen og årstall følger i parentes.

Hvordan skrive kilder APA stil?

Litteraturlista skal inneholde navn på forfatter, utgivelsesår, navn på publikasjon og forlag, altså hvem, når, hva og hvor. Titler på lange og selvstendige publikasjoner, slik som bøker (også diktsamlinger og novellesamlinger), navn på tidsskrifter, aviser, filmer, teaterstykker og så videre, skal stå i kursiv.

Leave a Comment