Hva skal barnebidrag dekke ved delt bosted?

Hva skal barnebidrag dekke ved delt bosted? Barnebidrag skal dekke løpende utgifter til barnet. Eksempler på løpende utgifter er kostnader til mat, klær, hygiene, bosted og transport. Den forelderen som bor med barnet har ansvar for å betale barnehageregningen, skolefritidsordning (SFO eller AKS) og fritidsaktiviteter.

Barnebidrag skal dekke løpende utgifter til barnet. Eksempler på løpende utgifter er kostnader til mat, klær, hygiene, bosted og transport. Den forelderen som bor med barnet har ansvar for å betale barnehageregningen, skolefritidsordning (SFO eller AKS) og fritidsaktiviteter.

Hvordan fordeles barnebidrag?

Når NAV skal beregne barnebidraget, tar vi utgangspunkt i hva det koster å forsørge et barn, kalt underholdskostnaden, som er forbruksutgifter, boutgifter og eventuelle tilsynsutgifter. Denne kostnaden fordeles forholdsmessig mellom foreldrene, avhengig av størrelsen på inntekten.

Kan begge foreldre få utvidet barnetrygd?

Barnetrygd er en ytelse fra det offentlige som skal bidra til å dekke utgifter til å forsørge barn. Foreldre som ikke bor sammen, kan ha rett til utvidet barnetrygd både ved avtale om delt fast bosted og ved fast bosted og samvær. Dette må dere søke om hos NAV.

Hva skal barnebidrag dekke ved delt bosted? – Related Questions

Hvorfor barnebidrag ved delt omsorg?

Selv om barnet har delt bosted, dvs når barnet bor halvparten av tiden hos hver av foreldrene, så skal det betales barnebidrag. Da legges det til grunn at begge foreldrene har like store utgifter til barnet, og den med lavest inntekt kan få barnebidrag av den andre, med mindre foreldrene avtaler noe annet seg i mellom.

Kan barn ha 2 adresser?

Barnet kan kun ha én folkeregistrert adresse. Barnets folkeregistrerte adresse bestemmer blant annet hvilken skolekrets barnet tilhører, og hvor barnet mottar post og informasjon fra offentlige myndigheter.

Hvem kan få dobbel barnetrygd?

Du kan få utvidet barnetrygd når du bor alene med barn under 18 år. Dette er barnetrygd for et barn mer enn du faktisk bor sammen med. Du kan også småbarnstillegg. Dette er et tillegg til utvidet barnetrygd for enslige forsørgere som har barn mellom 0 og 3 år, og som også mottar full overgangsstønad.

Når mister man utvidet barnetrygd?

Hvis du har vært samboer over 12 måneder, får barn med samboer eller gifter deg, opphører retten din til utvidet barnetrygd.

Kan begge foreldre få engangsstønad?

Du får en engangssum på 90 300 kroner for hvert barn du føder eller adopterer. Adopterer du barnet til ektefellen din, har du ikke rett til engangsstønad. Det samme gjelder hvis du adopterer barn over 15 år.

Hvordan få delt bosted?

Avtale om delt bosted for barnet kan registreres i Folkeregisteret dersom: foreldrene har kommet til enighet om delt bosted for barnet/barna i en skriftlig avtale som begge har signert. foreldrene må sende avtalen til folkeregistermyndigheten. begge foreldrene er bostedsregistrert i Folkeregisteret.

Er 50 50 beste fordeling for barna?

50/50 Samvær

En 50/50fordeling, eller delt fast bosted, vil si at foreldrene deler samværet med barnet, og at barnet har delt fast bosted, det vil si at barnet bor like mye hos begge foreldre. En 50/50fordeling innebærer at foreldrene i fellesskap må ta alle avgjørelser vedrørende omsorgen for barnet.

Kan far kreve delt omsorg?

Etter en lovendring i 2010 ble det vedtatt at retten kan idømme delt bosted, forutsatt at det foreligger ”særlige grunner”. Slike ”særlige grunner” foreligger i følge forarbeidene til bestemmelsen først når retten er overbevist om at delt bosted vil være det beste for barnet.

Kan en mor nekte samvær med far?

Formålet med samværsretten er å opprettholde/etablere en nærmere kontakt mellom forelder og barn som ikke bor fast sammen. Dersom en av foreldrene vurderer at samvær ikke er til barnets beste, kan bostedsforelderen nekte samvær. Mor kan nekte far samvær dersom hun beskytter barnet mot uønskede situasjoner.

Hvor langt kan mor flytte med barnet?

Svar: Det er ikke noe krav om å innhente samtykke fra den andre forelderen for å flytte med et barn innenlands. Det er en plikt til å varsle om flytting tre måneder før flyttingen. Om foreldrene ikke blir enige om flytting, plikter den av foreldrene som ønsker å flytte å begjære mekling ved familievernkontoret.

Hvor mye er vanlig samvær?

Omfanget av samværsretten

Hvis en forelder skal ha “vanlig samværsrett” gir det rett til å være sammen med barnet en ettermiddag i uken med overnatting, hver annen helg, tre uker i sommerferien og annenhver høst-, jule-, vinter- og påskeferie. “Vanlig samværsrett” passer ikke for alle.

Kan mor nekte far delt foreldreansvar?

Dette fremkommer av barneloven § 34 og § 35. Hvis foreldrene ikke bor sammen når barnet blir født, er hovedregelen at mor har foreldreansvar alene. Far kan da kreve foreldreansvar enten ved at Mor samtykker og at de fyller ut et skjema eller hvis Mor nekter, kan Far ta saken til domstolene og kreve foreldreansvar.

Hva skal til for å få fullt foreldreansvar?

En avtale om foreldreansvar må meldes til folkeregisteret for å være gyldig, og den må signeres av begge foreldrene. Sammen med avtalen skal det sendes kopi av begge foreldrenes pass, førerkort eller annet ID-dokument som inneholder navn, fødselsdato, underskrift og bilde.

Hva skal til for å miste foreldreretten?

For å miste foreldreansvaret, må det idømmes av retten. Som tidligere nevnt, vil fradømmelse av foreldreansvaret bare være aktuelt i unntakstilfeller, hvor den ene forelder ikke bør ha noe som helst med barnet å gjøre på grunn av f. eks. konfliktnivå, kidnappingsfare, mental sykdom mv.

Leave a Comment