Hva er lønnen til en lærling?

Hva er lønnen til en lærling? Median månedslønn for alle lærlinger i landet var på 21.110 kroner i 2021, ifølge SSB. Lærlinger med yrket melke- og husdyrprodusenter tjener omkring 10.000 kroner mindre i måneden enn alle lærlinger sett under ett.

Median månedslønn for alle lærlinger i landet var på 21.110 kroner i 2021, ifølge SSB. Lærlinger med yrket melke- og husdyrprodusenter tjener omkring 10.000 kroner mindre i måneden enn alle lærlinger sett under ett.

Kan lærlinger få høyere lønn?

Kan jeg forhandle mer lønn som lærling? Som lærling har du samme rettigheter som ordinære, faste ansatte. Lærlingene har derfor mulighet til å forhandle mer lønn før arbeidsavtalen underskrives. Det er imidlertid ingen regler om hva en lærling skal tjene i lønn hvis det ikke foreligger tariffavtale.

Hvem bestemmer lærlinglønn?

Lærlinglønnen vil ofte følge av en tariffavtale knyttet til bransjen og det aktuelle faget. I prinsippet kan lønnen være gjenstand for individuell forhandling i arbeidsavtalen, men normalt vil tariffavtalen være retningsgivende. En lærling har status som en midlertidig ansatt i lærebedriften.

Hva er lønnen til en lærling? – Related Questions

Er det skatt på lærlinglønn?

Når du er lærling i en bedrift har du de samme rettighetene og pliktene som en vanlig arbeidstaker. Du bidrar til driften og verdiskapingen i bedriften og vil derfor også få utbetalt lønn som en vanlig arbeidstaker. Det innebærer at du også er pliktig å skatte av pengene du tjener.

Er det lov å sparke lærlinger?

Ja, lærlinger kan bli sagt opp, men det skal være helt spesielle grunner til det og det skal ha være møte(r) for å avklare situasjonen og gi deg en reell sjanse til forbedring. Det er heller ikke nok med muntlige advarsler, det skal også være skriftlige advarsl(er).

Hvem betaler lønn til lærlinger?

Bedriften betaler kun lønn til lærlingen i løpet av læreperioden, det er derfor ingen andre kostnader. Dersom bedriften er godkjent gjennom et opplæringskontor vil opplæringskontoret tilby kurs og annet kostnadsfritt til lærlingen slik at bedriften ikke har ekstra kostnader for dette.

Hvor mye støtte får bedrifter for å ha lærlinger?

Bedrifter som tegner lærekontrakt eller opplæringskontrakt med ungdom som har ungdomsrett får basistilskudd I. Basistilskudd I for 2022 er på 167 407 kroner per lærling, praksisbrevkandidat eller lærekandidat for ett år med fulltidsopplæring.

Hvor mye fravær kan man ha som lærling?

Sykdom og fravær

Egenmelding kan brukes ved fravær inntil 3 kalenderdager i løpet av en 14-dagers periode. Siden lørdag og søndag teller som to kalenderdager, må sykemelding leveres hvis du fortsatt er syk mandag.

Hvilke rettigheter har jeg som lærling?

Du har samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften, men har også krav på opplæring etter læreplanen i faget. Bedriften du jobber i må være godkjent som lærebedrift . Du har krav på kontinuerlig oppfølging og vurdering gjennom hele læreperioden.

Har lærlinger lov til å jobbe alene?

Ja, du kan gjerne jobbe noe alene som lærling. Det er naturlig at en erfaren lærling jobber mer og mer alene etterhvert. Hvis bedriften skal gjøre alt dette, er det umulig å la deg gå alene hele tiden. Du skal dessuten kjenne deg trygg når du jobber alene.

Kan man miste lærlingplass?

Som lærling er det lov å prøve å feile litt. Du skal få veiledning på hva du bør gjøre bedre neste gang. Du skal ikke miste jobben på grunn av noen enkelte feil. For å kunne si opp en lærling, skal lærlingen ha brutt sine plikter i arbeidslivet eller vist seg ute av stand til å fortsette læretiden.

Har lærlinger lov til å jobbe overtid?

Lærlinger og lærekandidater over18 år skal normalt ikke kunne pålegges overtidsarbeid. Hvis de unntaksvis blir pålagt overtidsarbeid (utover den alminnelige arbeidstid), skal overtiden beregnes ut fra begynnerlønnen til en hjelpearbeider i Lønnsramme 2. Sykefravær kan medføre at utdanningen må forskyves i tid.

Skal lærlinger jobbe helger?

Du har krav på fri hver uke

I arbeidsmiljøloven står noen rammer som arbeidsgiver må holde seg innenfor. Du har blant annet krav på 11 timer fri per døgn og 35 timer sammenhengende fri i løpet av en uke. Du skal ha fri annenhver søndag. Som lærling må du regne med å jobbe turnus hvis det er turnus i bedriften.

Når kan lærlinger ta ferie?

Lærlinger har rett til ferie på lik linje med andre arbeidstakere. Er du ansatt før 01.09 kan du ta ut full ferie med 5 uker påfølgende kalenderår. Lærlinger har ikke opparbeidet seg lønn for ferie i 5 uker det første kalenderåret etter at de startet opp i lære, og kan ikke pålegges å ta ut ferie i 5 uker.

Kan lærlinger bruke egenmelding?

Lærlingene er som andre ansatte pliktig til å melde fra til arbeidsstedet så snart som mulig ved sykdom / fravær og senest ved arbeidsdagens / vaktens begynnelse. Lærlingene leverer sykemelding / fyller ut egenmelding som andre ansatte. HUSK ! Lærlingene kan ikke bruke egenmelding de to første månedene.

Har lærlinger lov å jobbe natt?

Det følger av arbeidsmiljøloven § 11-3 (2) at ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig (= ferdig med 10 årig grunnskole) skal ha en arbeidsfri periode på minst 8 timer som omfatter tiden mellom kl. 23:00 – 06.00.

Hvor ofte går lærlinger opp i lønn?

Prosentsats av fagarbeiderlønn

Lærlinglønnen baserer seg på en prosentsats av hva en nyutdannet fagarbeider tjener. Fra første til siste halvår går prosentsatsen fra 30 % til 80 %.

Har lærlinger rett på sykepenger?

Hei. Som lærling har du de samme rettighetene som alle andre ansatte. Det betyr at det er lov til å være syk uten å måtte ta igjen timene du har gått glipp av. Det er mulig å utvide læretiden hvis det har vært lengre fravær (langtidssykemelding eller lignende).

Kan man få støtte fra NAV som lærling?

Er du elev i videregående skole med voksenrett, lærling eller lærerkandidat, har du ikke samme rett til læremidler fra fylkeskommunen og kan få dekket utgifter til læremidler med tilleggsstønad gjennom NAV.

Leave a Comment