Hva betyr sprinkel?

Hva betyr sprinkel? stang i gitter, stakitt, bur e.l.

stang i gitter, stakitt, bur e.l.

Hvordan fungerer et sprinkleranlegg?

Et sprinkleranlegg er et rørsystem, som oftest koblet til det offentlige vannverket eller private vannbasseng ved hjelp av en sprinklerventil. Fra denne ventilen er det lagt opp rør inn i bygningen. På rørene er det montert sprinklerhoder. Disse fungerer slik at de utløser ved en gitt temperatur.

Hva koster det å installere sprinkleranlegg?

Normalt sett ligger kostnaden mellom 200 og 300 per kvadratmeter, men Landrø sier at mange leverandører i dag tar over 400 kroner per kvadrat for sprinkleranlegg, og priser boligsprinkler på lik linje med sprinkleranlegg for næringsbygg.

Hva betyr sprinkel? – Related Questions

Hvor ofte skal sprinkleranlegg kontrolleres?

Sprinkleranlegg skal kontrolleres en gang i året. Dette må utføres av FG godkjent kontrollør.

Hvem monterer sprinkleranlegg?

Et godt montert sprinkleranlegg er avhengig av dyktige sprinklermontører. Et godt montert sprinkleranlegg er avhengig av dyktige sprinklermontører, som med lang erfaring kan tilpasse og ta avgjørelser etter hvert som uforutsette saker oppstår.

Hva er forskjellen mellom et sprinkleranlegg og et vanntåkeanlegg?

Vanntåkeanlegg bruker litt mindre vann enn sprinkleranlegg. Det gjør at kravene til vannforsyningen er noe lavere. Dråpenes størrelse og mindre vannmengde gjør også at vannskadene etter slokking med vanntåkeanlegg blir mindre omfattende enn med et tradisjonelt sprinkleranlegg.

Hva er forskjellen mellom et sprinkleranlegg og et vann Tåkeanlegg?

Vanntåkeanlegg bruker mindre vann enn sprinkleranlegg. Det gjør at kravene til vannforsyningen er noe lavere. steder hvor det estetiske spiller en større rolle, kan vanntåkeanlegg ha en fordel med små deler og små rørdimensjoner som er lettere å montere «skjult».

Hva er et alternerende sprinkleranlegg?

Alternerende våt- og tørranlegg, delanlegg

En del av et våtanlegg som er valgfritt fylt med vann eller luft/inertgass i henhold til omgivelsestemperaturene, og som styres av enten tørr eller alternerende alarmventil.

Hva er overrislingsanlegg?

Overrislingsanlegg er en felles betegnelse på vannings- og nedkjølingsanlegg med vann, og består av ventil eller sentral, røropplegg, dyser og automatisk eller manuell styringsanordning. Overrislingsanlegg som benyttes som slokkeanlegg kalles sprinkleranlegg.

Hva kalles de fire fasene i en brann?

Et brannforløp har normalt 4 faser: Antenningsfasen, vekstfasen, full utviklet brann og utbrenningsfasen. Fasen går relativt raskt (5 – 10 minutter). Det er i denne fasen, du eller brannvesenet har mulighet til å slukke brannen, innen den utvikler seg.

Hvordan stoppe sprinkleranlegg?

En sprinklerstopper er det enkleste, raskeste og ikke minst sikreste verktøy som er tilgjengelig for å stenge en aktivert sprinkler. Den passer i bukselommen og kan brukes med bare èn hånd, slik at den andre hånden er ledig til å holde deg fast hvis du for eksempel er i trappestige eller lignende.

Hvor mye dekker et sprinklerhode?

Plassering av sprinklerhoder:

Ett sprinklerhode dekker inntil 14 m2.

Hvor mye vann fra sprinkler?

– Som utdrag fra statistikken viser vil det i de fleste tilfeller være 1 – 2 sprinklere som åpner. Hvis vi antar at vi da har et trykk i sprinkleren på ca. 4 bar vil disse levere mellom 160 og 320 l/min. I løpet av 10 minutter vil det bety 1600 – 3200 l vann.

Hvordan teste sprinkleranlegg?

NFPA 25 anbefaler at sprinklersentralen og dens alarmsystemer testes minst hvert kvartal. Den primære måten for å teste dette utstyret er ved å åpne en testventil plassert i fjernområdet i rørnettet i forhold til sprinklersentralen, og består av en teståpning og kontrollventil.

Hvor ofte skal det gjennomføres ettersyn av sprinkleranlegg?

Forskrift om brannforebygging krever at en sertifisert, FG-godkjent kontrollør sjekker sprinkleranlegget grundig en gang i året.

Hva er FG kontroll?

FGkontroll er navnet på databasen hvor det skal registreres kontrollrapporter for flere type sikringsanlegg. Hvem har tilgang? Eier av elanlegget har tilgang til FGkontroll for å ha oversikt over sine registrerte opplysninger og anledning til å bestille ny kontroll.

Hva er ettersyn?

Med ettersyn menes den enkle egenkontrollen av en installasjon utført av eiers representant eller representant for virksomhet/bruker etter avtale med eier.

Er det krav til årlig kontroll av alle automatiske brannalarmanlegg?

Alle brannalarmanlegg skal ha en årlig kontroll. Her er det krav til at denne skal utføres av et godkjent firma. En slik kontroll gjennomføres etter NS 3960 og innebærer blant annet funksjonsprøving av sentralutstyr, detektorer og styringsfunksjoner.

Hvem er ansvarlig for brannvern?

Det overordnede ansvaret for brannvern i Norge er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har. Deretter har kommunene et ansvar for beredskap for brann og forebyggende aktiviteter rettet mot eiere og brukere av brannobjekter.

Leave a Comment