Er det lov å jobbe bare 2 timer?

Er det lov å jobbe bare 2 timer? Loven har ingen minimumslengde på en arbeidsdag. Så her er det viktig å sjekke hva din arbeidsavtale sier om dette.

Hva er minimum arbeidstid?

Det finnes ingen lovregel som gir deg rett på minimum 3 arbeidstimer. Hvis slike regler finnes, er de nok basert på avtaler (typisk tariffer) eller bedriftsreglementer. Arbeidsmiljøloven, som inneholder regler for arbeidstid, setter kun maksimale rammer for arbeidstid, men ingen minimum.

Skal man ha betalt for personalmøte?

Et obligatorisk møte regnes som arbeidstid. Arbeidsmiljøloven § 10-6 (1) gir arbeidsgiver rett til å pålegge de ansatte arbeid utover deres avtalte arbeidstid, hvis det er et særlig og tidsavgrenset behov for det. Som arbeidstaker kan du likevel ha rett til å be om fritak.

Er det lov å bare jobbe kveld?

Arbeidsmiljøloven åpner for at arbeidstaker på eget initiativ skal kunne jobbe om kvelden fram til kl. 23.00.

Er det lov å jobbe bare 2 timer? – Related Questions

Er det lov å jobbe 3 timer?

Loven har ingen minimumslengde på en arbeidsdag. Men en tariffavtale eller individuell avtale kan ha regler for dette. Noen har en avtale som gir dem rett til i alle fall x antall timer lønn for veldig korte vakter.

Hvor mange timer er en 20% stilling?

Hvis for eksempel en 100% stilling utgjør 37,5 timer i uken, blir en 20 % stilling 7,5 timer i uken.

Hvor lenge er det lov å jobbe om kvelden?

Arbeidstakere har krav på minst: 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer. 35 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 7 dager.

Hvor sent kan jeg jobbe?

Er du under 15 år eller skolepliktig (går på ungdomsskole), må du ha skriftlig samtykke fra foresatte før du kan arbeide. Er du mellom 15 og 18 kan du ha arbeid som ikke er til skade for din sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang. Når du er fylt 18 år kan du ta de fleste jobber.

Er det lov å jobbe 16 timer på en dag?

Det er ikke lov å jobbe 16 timer i løpet av en arbeidsdag. Det spiller ingen rolle om arbeidsgiver har få arbeidstakere. Det er et problem som arbeidsgiver må løse ved å ansette flere personer. Som 16 åring har du ikke lov å jobbe mer enn 8 timer i døgnet og 40 timer i uken.

Er det lov å jobbe 14 timer?

Loven fastsetter som hovedregel alminnelig arbeidstid til maksimalt 40 timer per uker. Arbeid utover de angitte rammene for alminnelige arbeidstid er overtid i lovens forstand. Det er ikke noe i veien for å avtale kortere arbeidstid.

Har man krav på 5 min pause i timen?

Hovedreglene om pauser står i arbeidsmiljøloven § 10-9. Arbeidstaker skal ha minst én pause hvis arbeidstiden er mer enn fem og en halv time. Hvis arbeidstiden er minst åtte timer, skal pausen eller pausene være til sammen minst en halv time.

Når har man krav på betalt lunsj?

I henhold til arbeidsmiljøloven § 10-9 har arbeidstaker krav på minst én pause dersom den daglige arbeidstiden er på minst 5,5 timer. Dersom den daglige arbeidstiden er minst 8 timer, har arbeidstaker krav på en samlet pause på minst en halv time. Slike pauser regnes normalt ikke som arbeidstid.

Er det lov å jobbe 50 timer i uken?

Grensen på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over en periode på 8 uker, men likevel slik at alminnelig ukentlig arbeidstid ikke overstiger 50 timer. Avtalen skal være skriftlig.

Hvor mange timer er en 100% stilling?

En full stilling tilsvarer normalt 37,5 timer i uken.

Hvor mange timer er en 70% stilling?

Alminnelig arbeidstid etter arbeidsmiljøloven er 9 timer i døgnet og 40 timer i uken. Om man jobber fast 70% pluss 80% vil dette overstige dette.

Er det lov å jobbe hver lørdag?

Lørdag er ansatt som en vanlig arbeidsdag etter loven. Det innebærer at det er fullt lovlig å jobbe hver eneste lørdag om ønskelig.

Har man krav på 100 på søndager?

Det er ingen lovregulert rett til tillegg for arbeid på søndager eller helligdager. Overtidsarbeid godtgjøres etter de vanlige regler om overtid i arbeidsmiljøloven § 10-6.

Er det lov å jobbe 5 helger på rad?

Rett til fri. Arbeidstaker skal ha fri annenhver søndag, se arbeidsmiljøloven § 10-8 (4). Det kan gjøres en skriftlig avtale om å arbeide inntil tre søndager på rad, men arbeidstaker skal i gjennomsnitt i løpet av 26 uker ha fri annenhver søndag.

Er julaften en arbeidsdag?

Julaften er en arbeidsdag og man har i utgangspunktet ikke krav på fri denne dagen. Dersom man ikke arbeider julaften, skal denne som utgangspunkt tas ut som en vanlig feriedag. Arbeidsmiljøloven § 10-10 gir imidlertid rett til fri etter klokken 15 på julaften.

Kan man tvinge ansatte på jobb?

Hvis du skal kunne nekte å komme på jobb må du enten ha sosiale eller helsemessige grunner å vise til. Det kan for eksempel være at du har ansvar for barnepass, må delta på et familiearrangement eller være syk.

Leave a Comment